English version
2024. július 19., péntek, Emília napja
  Aktuális
  Elérhetőség
  Munkatársak
  PhD hallgatóink
  Történet
  Kutatási tevékenység
  Kutatócsoportok
  Leendő hallgatóinknak
  Leendő MSc hallgatóinknak
  Intézeti könyvtár
  Algebra és számelmélet
  Analízis
  Geometriai
  Nappali tagozatos képzés
  PhD képzés
  Tanártovábbképzés
  Matematikatanár levelezõ tagozat Msc, +levelezõ részképzés
  Módszertani csoport
  Tantárgyi tematikák
  Előadások középiskolásoknak
  Publicationes Mathematicae
  Teaching Mathematics and Computer Science
  Kapcsolatok, fontos linkek
  Egyetemi könyvtár
  DE-TTK Hallgatói Önkormányzat
 
Nyitólap -> Leendő hallgatóinknak

 

Hajdú-Bihar megyei Középiskolai Matematikai Versenyek

A 2005/2006. évi versenyen kitűzött feladatok
A 2006/2007. évi versenyen kitűzött feladatok

 

Tájékoztató felvételizőknek

A 2009-ben induló alapszak (BSc) megnevezése: matematika
szakképzettség: alapokleveles matematikus
szakirányok: matematikus, matematika-X szakos tanári

Intézetünkben a matematika oktatása a 2006/2007-es tanévtől három lépcsőben folyik, melyek a következők: alapképzés (3 éves BSc képzés), erre épül a mesterképzés (2 éves MSc képzés, ennek végeztével kapnak a hallgatók a "régi" egyetemi oklevélnek megfelelő diplomát), végül pedig a doktori képzés (3 éves PhD képzés).

A matematika tanári szak, a matematikus szak, és az alkalmazott matematikus szak évtizedek óta meghatározó felsőoktatási képzési forma intézetünkben. Ezen képzési formák legfőbb értékeit visszük át a többlépcsõs képzési rendszerbe, amellett, hogy a képzés szerkezetét rugalmasabbá kívánjuk tenni. Ezen szakok oktatásának megvannak mind a személyi, mind az infrastrukturális, mind a kutatási feltételei. A matematika tanári és matematikus képzés hagyományosan, nemzetközi mércével mérve is magas színvonalon folyik intézetünkben.

Az alapképzés célja
Az alapszak szakirányainak leírása
A képzés követelményei, főbb tantárgyak az alapképzésben
Felvételi követelmények: lásd a www.felvi.hu honlapon
A továbbtanulás lehetőségei, a mesterképzések, szakfordítói képzés
A tanárképzés
A doktori (PhD) képzés

Az alapképzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a legfontosabb matematikai tudományterületek alapjait, olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekre tegyenek szert, amelyek műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területeken alkalmazhatók. Az alapszak elvégzésével a hallgatók alapokleveles matematikus végzettséget szereznek és diplomát (BSc) kapnak. Ennek birtokában jó esélyekkel jelenhetnek meg a munkaerőpiacon, illetve jelentkezhetnek a képzés második lépcsőjét jelentő mesterképzésben való részvételre. Az alapképzés során a hallgatók a matematikus és a matematika-X szakos tanári szakirányok közül választhatnak. Mindkét szakirány felkészít a megfelelő mesterképzésben való részvételre, ahol a hallgatók a korábbi hagyományos egyetemi diplomának megfelelő végzettséget szerezhetnek.

A szakirányok leírása

Az alapképzés matematika-X tanári szakirányát végzett hallgatók részt vesznek az iskolákban a szakterületükhöz kötődően az oktatás előkészítésében, szervezésében, oktatási segédanyagok készítésében.Azoknak célszerû ezt a szakirányt választani, akik ezután a mesterképzésben tanári oklevelet kívánnak szerezni, ugyanis a közoktatásban pedagógusként csak mesterszintû tanári végzettséggel lehet résztvenni.

Az alapokleveles matematikusok műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen képesek szaktudásukat alkalmazni, melyre az egyre szigorodó gazdasági-piaci körülmények között a biztonsággal működni kívánó gazdasági egységeknek alapvető szükségük van. A matematikus szakirányon végzettek a mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat. Az itt végzett matematikusok (hasonlóan a korábbi matematikus, alkalmazott matematikus szakos hallgatókhoz) biztosítják egyrészt a szakember-utánpótlást az alapos matematikai ismereteket igénylő alkalmazási területeken, másrészt a szakma kutatói utánpótlását és a felsőoktatás számára az oktatói utánpótlást.

A képzés követelményei

A képzési idő 6 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 180 kredit.

A képzés főbb tantárgyai:
Trigonometria és koordinátageometria, Geometria I és II, Konvex geometria, Differenciálgeometria, Bevezetés a projektív geometriába, Bevezetés az ábrázoló geometriába, Bevezetés a Lie elméletbe, Elemi topológia.

Halmazok és függvények, Bevezetés az analízisbe, Differenciál és integrálszámítás, Többváltozós függvények differenciál és integrálszámítása., Mérték- és integrálelmélet, Komplex függvénytan, Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe, Egyenlőtlenségek, Differenciaszámítás.

Algebrai alapismeretek, Lineáris algebra I és II, Bevezetés az algebrába és számelméletbe, Számelmélet I és II, Számelmélet és alkalmazásai, Algebra, Algebrai algoritmusok, Számelméleti algoritmusok, Fejezetek az elemi számelméletből, Fejezetek az algebrából.

Kombinatorika, Halmazelmélet és matematikai logika, Valószínűségszámítás, Statisztika, Numerikus matematika, Lineáris programozás, Komputergeometria, Analízis számítógéppel, Statisztika számítógéppel, Fejezetek a matematika történetéből, Kriptográfia alapjai, Pénzügyi matematika, Valószínűségszámítás alkalmazásai., Információelmélet.

Az informatika alapjai, A fizika alapjai, Környezettani alapismeretek, Európai Uniós ismeretek, Általános gazdasági és menedzsment ismeretek, Minőségbiztosítási ismeretek.

A továbbtanulás lehetőségei: mesterképzések, szakfordítói képzés

Az új, háromlépcsős képzési formának felmenőrendszerben való beindítása miatt a mesterképzés jelenleg még egészében nem funkcionál, de Intézetünknek ezzel kapcsolatos tervei meglehetősen jól körülírhatóak és a korábbi sok évtizedes egyetemi képzésbeli tapasztalataink alapján nagy biztonsággal tervezhetők. Ezek szerint a hallgatók két nem tanári szak: matematikus szak, alkalmazott matematikus szak, illetve két tanári szak: matematika-X és az ábrázoló geometria-X tanári szak közül választhatnak.

A matematikus mesterképzés során magas szintű matematikai ismeretanyagot sajátíthatnak el a hallgatók, amely alkalmassá tesz önálló modellalkotásra, probléma megoldásra, és kutatómunka végzésére. A képzés rugalmas keretei lehetőséget adnak az egyéni érdeklődés kielégítésére. A tapasztalatok szerint a végzettek elhelyezkedése sok irányban történik: matematikusként informatikai területen, egyetemi, főiskolai oktatóként, kutató matematikusként, vagy újabb diplomával kiegészítve közgazdász-matematikusként, stb. A hallgatók bepillantást kaphatnak az Intézetben folyó kutatómunkába, illetve bekapcsolódhatnak abba, ami már átvezethet a doktori képzésbe.

A munkaerőpiac kihívásait is fölismerve az intézet 2002-ben elindította az alkalmazott matematikus képzést, közgazdasági, műszaki-fizikai, illetve számítógép-tudományi választható szakirányban, fönntartva az elméleti szakirány lehetőségét is. Olyan szakembereket képzünk, akik munkájukat a hazai vagy európai iparban és gazdaságban közgazdászokkal, műszakiakkal és más szakmák képviselőivel együttműködve hatékonyan képesek végezni. Az alkalmazott matematikus szak képzése alkalmazásorientált. Az új többlépcsõs rendszerben a hallgatók a következõ szakirányok közül választhatnak: biomatematika, műszaki matematika, pénzügy-matematika, számítástudományi szakirányok, melyek mindegyikén a hallgatók megfelelő speciális ismereteket szereznek.

A hallgatók részt vehetnek önköltséges angol-magyar matematika szakfordító képzésben is.
A jó tanulmányi eredményt elérő hallgatóinknak lehetőségük van külföldi ösztöndíjak elnyerésére, külföldi – német, osztrák, francia, finn, stb. – részképzésben való részvételre.

A tanárképzés

A tanárképzés célja, hogy a végzett szaktanárok elméletileg megalapozott, magas szintű, korszerű és átfogó ismeretekkel rendelkezzenek, és ezek alapján az általános és középfokú oktatásban alkotó szerepet tudjanak vállalni.

A matematika-X és az ábrázoló geometria-X tanári mesterszakokon a klasszikus és modern matematikai és ábrázoló geometriai ismereteken túl a tanári mesterséghez szükséges ismereteket is elsajátítják hallgatóink. A szakok csak szakpárban végezhetők. A szakpárosítások közül elsősorban a matematika-informatika, illetve a matematika-ábrázoló geometria szakpárra hívjuk föl a figyelmet. (Az ábrázoló geometria tanári szak képzésében kiemelt szerepet kap a komputergrafikai alkalmazások megismerése is.)

További információk találhatók az egyetemi tanárképzést koordináló TEK tanárképzési honlapján.

 

A doktori (PhD) képzés

A képzés harmadik lépcsőjeként a mester diplomával (MSc) rendelkező és a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók jelentkezhetnek a már hosszú évek óta működő doktori képzésre, melynek eredményeként doktori fokozatot (PhD) szerezhetnek. Ezen képzés célja kutató matematikusok nevelése illetve a felsőoktatás számára oktatói utánpótlás képzése. Az Intézetet alkotó három Tanszék mindegyikén rangos, nemzetközileg elismert tudományos iskola várja a doktori képzésre jelentkezőket. Ezek tevékenysége kiterjed a matematika három alapvető területére: az algebrára, analízisre és a geometriára. További információk találhatók a Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola honlapján.

(c) Copyright 2004 Debreceni Egyetem Matematikai Intézet